1. Název 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, s. p. o.

2. Důvod a způsob založení, podmínky a principy provozování činnosti

Důvod a způsob založení

 • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra vzniklo na základě Zřizovací listiny č. j. N‑1337/97 ze dne 8. 12. 1997, podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace Ministerstva vnitra České republiky.
 • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra bylo zřízeno pro poskytování a zabezpečení komplexních služeb Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“), včetně péče o majetek ministerstva a majetek, k němuž má ministerstvo příslušnost hospodaření, veškeré obstaravatelské činnosti a pro poskytování a zabezpečení služeb ministerstvem zřízených organizací a Policii ČR, podle charakteru těchto služeb a rozhodnutí ministerstva.
 • Zřizovatelem a zároveň jediným nadřízeným orgánem je Ministerstvo vnitra České republiky.

3.Organizační struktura

 • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra jako příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou.
 • Statutárním orgánem je ředitel ZSMV.

Ředitel ZSMV

ZSMV řídí a zastupuje ředitel, jako jediný statutární zástupce organizace.
Ředitel ZSMV: Mgr. Roman Švejda, DiS.
Kontaktní spojení: 974 844 517
E-mail: podatelna@zsmv.cz 
Profesní životopis: Mgr. Roman Švejda, DiS.

 

Bezpečnostní oddělení

Vede a zpracovává agendu vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Vedoucí bezpečnostního oddělení: Mgr. Jakub Hostek
Kontaktní spojení: 974 844 415
E-mail: j.hostek@zsmv.cz

 

Oddělení interního auditu

Vykonává interní audit v celé organizační struktuře.
Vedoucí oddělení interního auditu: Bc. Stanislav Masák, Msc.
Kontaktní spojení: 974 844 401
E-mail: s.masak@zsmv.cz

 

Právní odbor

Vykonává komplexní právní činnosti v celém oboru činností ZSMV, včetně evidence pohledávek a příprav smluv.

Vedoucí odboru: JUDr. Ladislav Dolanský
Kontaktní spojení: 974 844  438
E-mail: l.dolansky@zsmv.cz

 

Odbor organizace a řízení

V působnosti Odboru organizace a řízení je vymezování systému řízení a organizačního uspořádání organizačních útvarů organizace při jejich zřizování nebo změnách, plnění úkolů ZSMV jako zaměstnavatele na úseku kolektivního vyjednávání a spolupráce s odborovými organizacemi, administrativní zajištění výkonu působnosti generálního ředitele a jeho náměstků, odborné personální služby v rámci celého ZSMV, zabezpečuje agendy související s dodržováním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vedoucí odboru: Tomáš Křivan
Kontaktní spojení: 974 844 442
E-mail: t.krivan@zsmv.cz

 

Odbor marketingu a specializované metodiky

V působnosti Odboru marketingu a specializované metodiky je řízení a realizace marketingové činnosti, zodpovídá za jednotnou image firmy, včetně formální stránky firemních tiskovin, intranetu a webové prezentace ZSMV, zajišťuje propagační materiály a reklamní předměty, odpovídá za vydávání firemního zpravodaje a realizaci marketingových průzkumů. V oblasti marketingu se podílí na přípravě služebních akcí rezortu MV, včetně audiovizuálních služeb, zpracování a distribuci materiálů multimediálního charakteru, zajištění grafických prací. Dále pak poskytuje metodickou a specializovanou poradenskou činnost pedagogům resortních škol MV, Policejní akademie, lektorům, instruktorům služební přípravy, psychologům, příslušníkům a zaměstnancům resortu MV, bezpečnostních sborů a sportovcům resortního sportovního centra Olymp CS MV v oblasti podpory zdraví, zvýšené kondice a psychické odolnosti. Kompletně zabezpečuje tvorbu metodiky cvičebního programu OPTIMA včetně přípravy, propagace, tvorby výukových materiálů a realizace specializovaného kurzu OPTIMA pro podporu zdraví, zvýšení kondice a psychické odolnosti. Spolupracuje na přípravě odborné náplně ozdravných pobytů pro příslušníky PČR a HZS.

Vedoucí odboru: Mgr. Kristina Šnajberk
Kontaktní spojení: 974 844 635
E-mail: k.snajberk@zsmv.cz

Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb

Odpovídá za přípravu návrhů propagačních materiálů ZSMV, zajištění marketingových průzkumů, komplexní zajištění speciálních projektů pro potřeby resortu MV a ZSMV, technickoorganizační zajištění mimořádných akcí pořádaných resortem MV a ZSMV včetně audiovizuálních služeb, zpracování a distribuci materiálů multimediálního charakteru, zajištění grafických prací.
Vedoucí oddělení: Mgr. Martina Ďurďovičová
Kontaktní spojení: 974 844 523
E-mail: m.durdovicova@zsmv.cz

Oddělení specializované metodiky

Poskytuje metodickou a specializovanou poradenskou činnost pedagogům resortních škol MV, Policejní akademie, lektorům, instruktorům služební přípravy, psychologům, příslušníkům a zaměstnancům resortu MV, bezpečnostních sborů a sportovcům resortního sportovního centra Olymp CS MV v oblasti podpory zdraví, zvýšené kondice a psychické odolnosti. Kompletně zabezpečuje tvorbu metodiky cvičebního programu OPTIMA včetně přípravy, propagace, tvorby výukových materiálů a realizace specializovaného kurzu OPTIMA pro podporu zdraví, zvýšení kondice a psychické odolnosti. Spolupracuje na přípravě odborné náplně ozdravných pobytů pro příslušníky PČR a HZS.
Vedoucí oddělení: Mgr. Kamil Polák
Kontaktní spojení: 974 836 209
E-mail: k.polak@zsmv.cz

 

Provozní úsek

Do agendy Provozního úseku patří organizace v oblasti správy nemovitého a movitého majetku a poskytování služeb hotelů a lázeňských domů.

Provozní náměstek: Mgr. Vladimír Tichý
Kontaktní spojení: 974 844 517
E-mail: podatelna@zsmv.cz
Profesní životopis:

Odbor správy nemovitého a movitého majetku

V působnosti Odboru správy nemovitého a movitého majetku je technická, administrativní a provozní správa nemovitostí využívaných MV a ZSMV k výkonu jejich činnosti, vyjma ubytovacích zařízení, včetně jejich pronájmu, prodeje, revizí a investic do nemovitostí, materiálové zásobování a nákup spotřebního zboží, prodej nepotřebného majetku, správa systému MATRA a ODK.
Vedoucí odboru: JUDr. Petr Srp
Kontaktní spojení: 974 844 416
E-mail: p.srp@zsmv.cz

Odbor hotelů a lázeňských domů

Kompletní správa ubytovacích služeb, služebních i komerčních akcí, distribuce poukazů na lázeňskou péči, správa ubytovacích zařízení, pořádání dětských táborů v ubytovacích zařízeních organizace.
Vedoucí odboru: Mgr. Hana Konšelová
Kontaktní spojení: 974 844 490
E-mail: h.konselova@zsmv.cz

 

Úsek služeb

Do agendy Úseku služeb patří organizace v oblasti závodního stravování, provozu vozidel, servisu vozidel a poskytování služeb ostrahy a úklidu.

Náměstek pro služby: Ing. Robin Sadowy
Kontaktní spojení: 974 844 517
E-mail: podatelna@zsmv.cz
Profesní životopis: Robin Sadowy

Odbor stravování

Působností odboru je zabezpečení služeb závodního stravování pro MV, PČR, GŘ HZS a cizí strávníky, prodej zboží v kantýnách MV a PČR, výroba a prodej cukrářského zboží, organizace a zajištění mimořádných akcí a služeb cateringu.
Vedoucí odboru: Mgr. Hana Moudrá
Kontaktní spojení: 974 844  474
E-mail: h.moudra@zsmv.cz

Odbor autodopravy

Působností odboru je správa vozového parku v majetku ZSMV, poskytování služeb osobní, nákladní a autobusové dopravy, odtahové služby, služby autoškoly, stanic STK a měření emisí, provoz garáží a provoz půjčovny vozidel.
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Uhlíř
Kontaktní spojení: 974 844 651
E-mail: p.uhlir@zsmv.cz

Odbor servisu vozidel

Do působnosti odboru patří poskytování služeb autoopraven, čerpací stanice pohonných hmot pro potřeby resortu MV a PČR i komerčních zákazníků, nákup náhradních dílů, poskytování služeb mycí linky a čištění vozidel.
Vedoucí odboru: Bc. Jan Kypta
Kontaktní spojení: 974 837 350
E-mail: j.kypta@zsmv.cz

Odbor ostrahy a úklidu

Komplexní poskytování služeb úklidu a ostrahy v objektech MV a ZSMV, stanovení principů výkonu ochrany a ostrahy objektů, zajišťování činností spojených s dodávkami praní prádla, spolupráce s policejními a hasičskými jednotkami při ochraně a ostraze objektů.
Vedoucí odboru: Mgr. Václav Pertl
Kontaktní spojení: 974 816 963
E-mail: v.pertl@zsmv.cz

 

Úsek ekonomiky

V působnosti Úseku ekonomiky je vymezení a realizace zásad organizace systému finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

Náměstek pro ekonomiku: Ing. Jozef Polakovič
Kontaktní spojení: 974 844 662
E-mail: podatelna@zsmv.cz
Profesní životopis: Ing. Jozef Polakovič

Odbor rozpočtu a controllingu

Tvorba systému kalkulací, agenda rozborů, plánů a reportů v systému ekonomického řízení, správa a vedení agendy fondu kulturních a sociálních potřeb.
Vedoucí odboru: Bc. Kateřina Kuglerová
Kontaktní spojení: 974 844 661
E-mail: k.kuglerova@zsmv.cz

Odbor financí a účetnictví

Působností odboru je vykonávání koncepční, metodické a odborné činnosti v oblasti finančního, provozního i vnitropodnikového účetnictví, zajištění pokladní služby ZSMV, komplexní zpracování platů, vedení centrální evidence pohledávek.
Vedoucí odboru: Ing. Renata Vlčková, DiS.
Kontaktní spojení: 974 844 480
E-mail: r.vlckova@zsmv.cz

Odbor IS/IT

Provozuje informační systém ZSMV, plní úkoly související se správou kopírovacích strojů, tiskáren, faxů a mobilních telefonů, správa bezpečností infrastruktury informačního systému ZSMV.
Vedoucí odboru: Ing. Michal Král
Kontaktní spojení: 974 844 449
E-mail: m.kral@zsmv.cz

 

Úsek investic a veřejných zakázek

V působnosti úseku investic a veřejných zakázek je agenda veřejných zakázek a investic do nemovitostí.

Vedoucí Úseku investic a veřejných zakázek: PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
Kontaktní spojení: 974 844 517
E-mail: podatelna@zsmv.cz
Profesní životopis: PhDr. Alois Surynek, Ph.D.

Odbor investic do nemovitostí

V působnosti odboru je zabezpečení přípravy, realizace a vyhodnocování investic do nemovitostí, příprava podkladů v oblasti investic do nemovitostí pro Plán investic, zadávací dokumentace výběrových řízení, evidenci investiční výstavby, prověřování a sledování dodržování smluvních ujednání, technologických postupů a technických parametrů u příslušných investic, zpracování rozborů hospodaření v oblasti investiční výstavby, sledování průběhu realizace investice včetně kontroly financování, zabezpečení technického dozoru investora a výkonu jeho činnosti, kontrola hotové výstavby až po přejímku díla.

Vedoucí odboru: Ing. Dalibor Dušek
Kontaktní spojení: 974 844 402
E-mail: d.dusek@zsmv.cz

Odbor veřejných zakázek

Působností odboru je zabezpečování úkolů centrálního nákupu pro potřeby ZSMV a MV, výkon agendy veřejných zakázek včetně uveřejňování informací.
Vedoucí odboru: Ing. Michal Prorok
Kontaktní spojení: 974 844 510
E-mail: m.prorok@zsmv.cz

 

4. Kontaktní spojení pro podání žádosti, opravného prostředku, osobní návštěvy

Sídlo, Adresa úřadovny Přípotoční 300/12
101 00 Praha 10
Adresa pro písemný styk Poštovní schránka 45
101 00 Praha 10
Návštěvní hodiny pondělí – čtvrtek 7:30 – 16:00
pátek 7:30 – 14:00
Telefonní spojení 974844517, 974844537
Fax +420974844733
Adresa internetových stránek www.zsmv.cz
Adresa e-podatelny podatelna@zsmv.cz
Adresa datové schránky iazgiwe
Bankovní spojení ČNB 30320881/0710
67779999
DIČ CZ67779999

Technické parametry přijímaných datových zpráv

 • formát *.txt (prostý text)

 • formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

 • formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

 • formát *.jpg, *.jpeg, *tif (grafický formát)

 • formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)

Postup v případě zjištění výskytu

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala vir a není považována za řádně doručenou.

5 .Rozpočet

Informace o rozpočtu ZSMV jsou dostupné na internetové adrese http://monitor.statnipokladna.cz/2015/prispevkove-organizace/detail/67779999.

6. Podmínky podání žádosti o informace

 • Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány, územními samosprávnými celky a jejich orgány a veřejnými instituce stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba.
 • Formulář pro podání žádosti není stanoven.

Žádost musí obsahovat

 • Specifikaci povinného subjektu
 • Sdělení, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Žadatel – fyzická osoba uvede: Jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště (příp. doručovací adresu)
 • Žadatel – právnická osoba uvede: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla (příp. adresu pro doručování)

Způsob podání žádosti

 • Elektronicky emailem na adresu elektronické podatelny
 • Prostřednictvím datové schránky
 • Písemně na adresu sídla nebo předáním na Sekretariát ředitele (Centrální podatelna)
 • Ústně vedoucímu Odboru organizace a řízení.
 • Faxem

7. Podmínky pro podání opravného prostředku (odvolání, stížnost)

 • Podmínky a způsob podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace či stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Formulář pro podání opravného prostředku není stanoven.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání, a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení informace nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Způsob podání odvolání či stížnosti

 • Elektronicky emailem na adresu elektronické podatelny
 • Prostřednictvím datové schránky
 • Písemně na adresu sídla nebo předáním na Sekretariát ředitele (Centrální podatelna)
 • Ústně vedoucímu Odboru organizace a řízení.
 • Faxem

8. Postup při vyřizování žádostí

Podmínky a způsob vyřizování žádosti o informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Povinný subjekt je povinen poskytnout odpověď na žádost o informaci ve lhůtě 15 dnů ode dne dodání žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše o 10 dní a to pouze z důvodu:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleny od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 • Neobsahuje-li žádost povinné informace o žadateli nebo je žádost nesrozumitelná, povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzve k doplnění či zpřesnění žádosti.

9. Nejdůležitější právní předpisy

Veškeré právní předpisy jsou přístupné na internetové adrese http://portal.gov.cz.

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,
 • Vyhláška Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

10. Sazebník úhrad za poskytování informací

Za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. je Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra oprávněno žádat úhradu dle Sazebníku, ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad
Dodatek-SŘ č. 13-2011

11. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nebylo prozatím vydáno.

12. Licenční smlouvy

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra neposkytuje žádné výhradní licence.

13. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Poskytnuté informace

1-2018_Odpověď

1-2018_Žádost

2-2018_Odpověď

2-2018_Žádost

3-2018_Odpověď

3-2018_Žádost

Příloha č. 1 Měření 2014

Příloha č. 2 IZ 2016

Příloha č. 3 Protokol 2016

Příloha č. 4 Přehled výsledků 2016

Příloha č. 5 Plánky měření 2016

Příloha č. 6 Ohodnocení 2016

Příloha č. 7 Akreditace 2016

Příloha č. 8 IZ 2018

Příloha č. 9 Protokol 2018

Příloha č. 10 Přehled výsledků 2018

Příloha č. 11 Plánky měření 2018

Příloha č. 12 Ohodnocení 2018

Interní protikorupční program ZSMV

IPP ZSMV

SGŘ č.13_2018