1. Název 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, s. p. o.

2. Důvod a způsob založení, podmínky a principy provozování činnosti

Důvod a způsob založení

 • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra vzniklo na základě Zřizovací listiny č. j. N‑1337/97 ze dne 8. 12. 1997, podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace Ministerstva vnitra České republiky.
 • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra bylo zřízeno pro poskytování a zabezpečení komplexních služeb Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“), včetně péče o majetek ministerstva a majetek, k němuž má ministerstvo příslušnost hospodaření, veškeré obstaravatelské činnosti a pro poskytování a zabezpečení služeb ministerstvem zřízených organizací a Policii ČR, podle charakteru těchto služeb a rozhodnutí ministerstva.
 • Zřizovatelem a zároveň jediným nadřízeným orgánem je Ministerstvo vnitra České republiky.

3. Organizační struktura

 • Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra jako příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou.
 • Statutárním orgánem je ředitel ZSMV.

Ředitel ZSMV

ZSMV řídí a zastupuje ředitel, jako jediný statutární zástupce organizace.

Ředitel ZSMV: Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA
Kontaktní spojení: 974 844 517
E-mail: podatelna@zsmv.cz 
Profesní životopis: Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA

 

Bezpečnostní oddělení

Vede a zpracovává agendu vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Vedoucí bezpečnostního oddělení: Tomáš Charvát, DiS.
Kontaktní spojení: 974 844 625
E-mail: t.charvat@zsmv.cz

 

Oddělení interního auditu

Vykonává interní audit v celé organizační struktuře.

Vedoucí oddělení interního auditu: Bc. Stanislav Masák, Msc.
Kontaktní spojení: 974 844 401
E-mail: s.masak@zsmv.cz

 

Právní odbor

Vykonává komplexní právní činnosti v celém oboru činností ZSMV, včetně evidence pohledávek a příprav smluv.

Vedoucí odboru: JUDr. Ladislav Dolanský
Kontaktní spojení: 974 844 438
E-mail: l.dolansky@zsmv.cz

 

Odbor organizace a řízení

V působnosti Odboru organizace a řízení je vymezování systému řízení a organizačního uspořádání organizačních útvarů organizace při jejich zřizování nebo změnách, plnění úkolů ZSMV jako zaměstnavatele na úseku kolektivního vyjednávání a spolupráce s odborovými organizacemi, administrativní zajištění výkonu působnosti generálního ředitele a jeho náměstků, odborné personální služby v rámci celého ZSMV, zabezpečuje agendy související s dodržováním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vedoucí odboru: Tomáš Křivan
Kontaktní spojení: 974 844 442
E-mail: t.krivan@zsmv.cz

 

Odbor investic do nemovitostí

V působnosti odboru je zabezpečení přípravy, realizace a vyhodnocování investic do nemovitostí, příprava podkladů v oblasti investic do nemovitostí pro Plán investic, zadávací dokumentace výběrových řízení, evidenci investiční výstavby, prověřování a sledování dodržování smluvních ujednání, technologických postupů a technických parametrů u příslušných investic, zpracování rozborů hospodaření v oblasti investiční výstavby, sledování průběhu realizace investice včetně kontroly financování, zabezpečení technického dozoru investora a výkonu jeho činnosti, kontrola hotové výstavby až po přejímku díla.

Vedoucí odboru: Ing. Dalibor Dušek
Kontaktní spojení: 974 844 402
E-mail: d.dusek@zsmv.cz

 

Odbor veřejných zakázek

Působností odboru je zabezpečování úkolů centrálního nákupu pro potřeby ZSMV a MV, výkon agendy veřejných zakázek včetně uveřejňování informací.
Vedoucí odboru: Ing. Michal Prorok
Kontaktní spojení: 974 844 510
E-mail: m.prorok@zsmv.cz

 

Odbor správy nemovitého a movitého majetku

V působnosti Odboru správy nemovitého a movitého majetku je technická, administrativní a provozní správa nemovitostí využívaných MV a ZSMV k výkonu jejich činnosti, vyjma ubytovacích zařízení, včetně jejich pronájmu, prodeje, revizí a investic do nemovitostí, materiálové zásobování a nákup spotřebního zboží, prodej nepotřebného majetku, správa systému MATRA a ODK.

 

Vedoucí odboru: Ing. Václav Zemek
Kontaktní spojení: 974 844 485
E-mail: v.zemek@zsmv.cz

 

Odbor hotelů a lázeňských domů

Kompletní správa ubytovacích služeb, služebních i komerčních akcí, distribuce poukazů na lázeňskou péči, správa ubytovacích zařízení, pořádání dětských táborů v ubytovacích zařízeních organizace.

 

Vedoucí odboru: Mgr. Hana Konšelová
Kontaktní spojení: 974 844 490
E-mail: h.konselova@zsmv.cz

 

Úsek služeb

Do agendy Úseku služeb patří organizace v oblasti závodního stravování, provozu vozidel, servisu vozidel a poskytování služeb ostrahy a úklidu.

Náměstek pro služby: Ing. Robin Sadowy
Kontaktní spojení: 974 844 517
E-mail: podatelna@zsmv.cz
Profesní životopis: Robin Sadowy

 

Odbor stravování

Působností odboru je zabezpečení služeb závodního stravování pro MV, PČR, GŘ HZS a cizí strávníky, prodej zboží v kantýnách MV a PČR, výroba a prodej cukrářského zboží, organizace a zajištění mimořádných akcí a služeb cateringu.
Vedoucí odboru: Mgr. Hana Moudrá
Kontaktní spojení: 974 844  474
E-mail: h.moudra@zsmv.cz

 

Odbor autodopravy

Působností odboru je správa vozového parku v majetku ZSMV, poskytování služeb osobní, nákladní a autobusové dopravy, odtahové služby, služby autoškoly, stanic STK a měření emisí, provoz garáží a provoz půjčovny vozidel.
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Uhlíř
Kontaktní spojení: 974 844 651
E-mail: p.uhlir@zsmv.cz

 

Odbor servisu vozidel

Do působnosti odboru patří poskytování služeb autoopraven, čerpací stanice pohonných hmot pro potřeby resortu MV a PČR i komerčních zákazníků, nákup náhradních dílů, poskytování služeb mycí linky a čištění vozidel.
Vedoucí odboru: Bc. Jan Kypta
Kontaktní spojení: 974 837 350
E-mail: j.kypta@zsmv.cz

 

Odbor ostrahy a úklidu

Komplexní poskytování služeb úklidu a ostrahy v objektech MV a ZSMV, stanovení principů výkonu ochrany a ostrahy objektů, spolupráce s policejními a hasičskými jednotkami při ochraně a ostraze objektů.
Vedoucí odboru: Mgr. Bc. Václav Pertl, MBA
Kontaktní spojení: 974 816 963
E-mail: v.pertl@zsmv.cz

 

Úsek ekonomiky

V působnosti Úseku ekonomiky je vymezení a realizace zásad organizace systému finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

Náměstek pro ekonomiku: Ing. Jozef Polakovič
Kontaktní spojení: 974 844 662
E-mail: podatelna@zsmv.cz
Profesní životopis: Ing. Jozef Polakovič

 

Odbor rozpočtu a controllingu

Tvorba systému kalkulací, agenda rozborů, plánů a reportů v systému ekonomického řízení, správa a vedení agendy fondu kulturních a sociálních potřeb.
Vedoucí odboru: Ing. Kateřina Kuglerová
Kontaktní spojení: 974 844 488
E-mail: k.kuglerova@zsmv.cz

 

Odbor financí a účetnictví

Působností odboru je vykonávání koncepční, metodické a odborné činnosti v oblasti finančního, provozního i vnitropodnikového účetnictví, zajištění pokladní služby ZSMV, komplexní zpracování platů, vedení centrální evidence pohledávek.
Vedoucí odboru: Ing. Renata Vlčková, DiS.
Kontaktní spojení: 974 844 480
E-mail: r.vlckova@zsmv.cz

 

Odbor IS/IT

Provozuje informační systém ZSMV, plní úkoly související se správou kopírovacích strojů, tiskáren, faxů a mobilních telefonů, správa bezpečností infrastruktury informačního systému ZSMV.
Vedoucí odboru: Ing. Michal Král
Kontaktní spojení: 974 844 449
E-mail: m.kral@zsmv.cz

 

Úsek marketingu, prodeje a zásobování

V působnosti Úseku marketingu, prodeje a zásobování je agenda marketingu a specializované metodiky, prodeje nepotřebného majetku a nákup a zásobování spotřebního zboží.

 

Vedoucí úseku marketingu, prodeje a zásobování: Mgr. Josef Řihák

Kontaktní spojení: 974 844 517
E-mail: podatelna@zsmv.cz
Profesní životopis:

 

Odbor marketingu a specializované metodiky

V působnosti Odboru marketingu a specializované metodiky je řízení a realizace marketingové činnosti, zodpovídá za jednotnou image firmy, včetně formální stránky firemních tiskovin, intranetu a webové prezentace ZSMV, zajišťuje propagační materiály a reklamní předměty, odpovídá za vydávání firemního zpravodaje a realizaci marketingových průzkumů. V oblasti marketingu se podílí na přípravě služebních akcí rezortu MV, včetně audiovizuálních služeb, zpracování a distribuci materiálů multimediálního charakteru, zajištění grafických prací. Dále pak poskytuje metodickou a specializovanou poradenskou činnost pedagogům resortních škol MV, Policejní akademie, lektorům, instruktorům služební přípravy, psychologům, příslušníkům a zaměstnancům resortu MV, bezpečnostních sborů a sportovcům resortního sportovního centra Olymp CS MV v oblasti podpory zdraví, zvýšené kondice a psychické odolnosti. Kompletně zabezpečuje tvorbu metodiky cvičebního programu OPTIMA včetně přípravy, propagace, tvorby výukových materiálů a realizace specializovaného kurzu OPTIMA pro podporu zdraví, zvýšení kondice a psychické odolnosti. Spolupracuje na přípravě odborné náplně ozdravných pobytů pro příslušníky PČR a HZS.

Vedoucí odboru: Mgr. Kristina Šnajberk
Kontaktní spojení: 974 844 635
E-mail: k.snajberk@zsmv.cz

 

Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb

Odpovídá za přípravu návrhů propagačních materiálů ZSMV, zajištění marketingových průzkumů, komplexní zajištění speciálních projektů pro potřeby resortu MV a ZSMV, technicko-organizační zajištění mimořádných akcí pořádaných resortem MV a ZSMV včetně audiovizuálních služeb, zpracování a distribuci materiálů multimediálního charakteru, zajištění grafických prací.
Vedoucí oddělení: Mgr. Martina Ďurďovičová
Kontaktní spojení: 974 844 523
E-mail: m.durdovicova@zsmv.cz

 

Oddělení specializované metodiky

Poskytuje metodickou a specializovanou poradenskou činnost pedagogům resortních škol MV, Policejní akademie, lektorům, instruktorům služební přípravy, psychologům, příslušníkům a zaměstnancům resortu MV, bezpečnostních sborů a sportovcům resortního sportovního centra Olymp CS MV v oblasti podpory zdraví, zvýšené kondice a psychické odolnosti. Kompletně zabezpečuje tvorbu metodiky cvičebního programu OPTIMA včetně přípravy, propagace, tvorby výukových materiálů a realizace specializovaného kurzu OPTIMA pro podporu zdraví, zvýšení kondice a psychické odolnosti. Spolupracuje na přípravě odborné náplně ozdravných pobytů pro příslušníky PČR a HZS.
Vedoucí oddělení: Mgr. Kamil Polák
Kontaktní spojení: 974 836 209
E-mail: k.polak@zsmv.cz

 

Oddělení prodeje nepotřebného majetku

Působností oddělení je organizační a technické zabezpečení prodeje nepotřebného movitého majetku ZSMV, zabezpečuje činnosti související s převzetím dopravních prostředků zajištěných v trestním řízení do správy Ministerstva vnitra a jejich umístění v určeném areálu a další vymezené činnosti souvisejících s jeho správou a prodejem.

Vedoucí oddělení: Pavel Picmaus
Kontaktní spojení: 974 837 315
E-mail: p.picmaus@zsmv.cz

 

Oddělení nákupu a zásobování

Působností oddělení je materiálové zásobování organizačních útvarů MV a ZSMV, vyjma kopírovacích strojů foto techniky, automobilních náhradních dílů, potravin, automobilů a materiálu potřebného pro provoz této techniky.

Vedoucí oddělení: Tomáš Hamták
Kontaktní spojení: 974 816 718
E-mail: t.hamtak@zsmv.cz

 

4. Kontaktní spojení pro podání žádosti, opravného prostředku,

osobní návštěvy

Sídlo, adresa úřadovny Přípotoční 300/12
101 00 Praha 10
Adresa pro písemný styk Poštovní schránka 45
101 00 Praha 10
Návštěvní hodiny pondělí – čtvrtek 7:30 – 16:00
pátek 7:30 – 14:00
Telefonní spojení 974844517, 974844537
Fax +420974844733
Adresa internetových stránek www.zsmv.cz
Adresa e-podatelny podatelna@zsmv.cz
Adresa datové schránky iazgiwe
Bankovní spojení ČNB 30320881/0710
67779999
DIČ CZ67779999

Technické parametry přijímaných datových zpráv

 • formát *.txt (prostý text)

 • formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

 • formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

 • formát *.jpg, *.jpeg, *tif (grafický formát)

 • formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)

Postup v případě zjištění výskytu

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala vir a není považována za řádně doručenou.

5. Rozpočet

Informace o rozpočtu ZSMV jsou dostupné na internetové adrese http://monitor.statnipokladna.cz/2015/prispevkove-organizace/detail/67779999.

6. Podmínky podání žádosti o informace

 • Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány, územními samosprávnými celky a jejich orgány a veřejnými instituce stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba.
 • Formulář pro podání žádosti není stanoven.

Žádost musí obsahovat

 • Specifikaci povinného subjektu
 • Sdělení, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Žadatel – fyzická osoba uvede: Jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště (příp. doručovací adresu)
 • Žadatel – právnická osoba uvede: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla (příp. adresu pro doručování)

Způsob podání žádosti

 • Elektronicky emailem na adresu elektronické podatelny
 • Prostřednictvím datové schránky
 • Písemně na adresu sídla nebo předáním na Sekretariát ředitele (Centrální podatelna)
 • Ústně vedoucímu Odboru organizace a řízení.
 • Faxem

7. Podmínky pro podání opravného prostředku (odvolání, stížnost)

 • Podmínky a způsob podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace či stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Formulář pro podání opravného prostředku není stanoven.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání, a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení informace nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Způsob podání odvolání či stížnosti

 • Elektronicky emailem na adresu elektronické podatelny
 • Prostřednictvím datové schránky
 • Písemně na adresu sídla nebo předáním na Sekretariát ředitele (Centrální podatelna)
 • Ústně vedoucímu Odboru organizace a řízení.
 • Faxem

8. Postup při vyřizování žádosti

Podmínky a způsob vyřizování žádosti o informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Povinný subjekt je povinen poskytnout odpověď na žádost o informaci ve lhůtě 15 dnů ode dne dodání žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše o 10 dní a to pouze z důvodu:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleny od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 • Neobsahuje-li žádost povinné informace o žadateli nebo je žádost nesrozumitelná, povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzve k doplnění či zpřesnění žádosti.

9. Nejdůležitější právní předpisy

Veškeré právní předpisy jsou přístupné na internetové adrese http://portal.gov.cz.

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,
 • Vyhláška Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

10. Sazebník úhrad za poskytování informací

Za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. je Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra oprávněno žádat úhradu dle Sazebníku, ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad
Dodatek-SŘ č. 13-2011

11. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nebylo prozatím vydáno.

12. Licenční smlouvy

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra neposkytuje žádné výhradní licence.

13. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Poskytnuté informace

1-2018_Odpověď

1-2018_Žádost

2-2018_Odpověď

2-2018_Žádost

3-2018_Odpověď

3-2018_Žádost

Příloha č. 1 Měření 2014

Příloha č. 2 IZ 2016

Příloha č. 3 Protokol 2016

Příloha č. 4 Přehled výsledků 2016

Příloha č. 5 Plánky měření 2016

Příloha č. 6 Ohodnocení 2016

Příloha č. 7 Akreditace 2016

Příloha č. 8 IZ 2018

Příloha č. 9 Protokol 2018

Příloha č. 10 Přehled výsledků 2018

Příloha č. 11 Plánky měření 2018

Příloha č. 12 Ohodnocení 2018

1-2019 Žádost

1-2019 Odpověď

1-2019 Příloha č. 1

2-2019 Žádost

2-2019 Odpověď

2-2019 Příloha č. 1

2-2019 Příloha č. 2

3-2019 Žádost

3-2019 Odpověď

4-2019 Žádost

4-2019 Příloha č. 1

4-2019 Příloha č. 2

4-2019 Příloha č. 3

4-2019 Příloha č. 4

4-2019 Odpověď

1-2020 Žádost

2-2020 Odpověď

1 – Žádost 2021

1 – Odpověď 2021

1 – Příloha č. 1

1 – Příloha č. 2

1 – Příloha č. 3

1 – Příloha č. 4

1 – Příloha č. 5

2 – Žádost 2020

2 – Odpověď 2020

2 – Žádost 2021

2 – Odpověď 2021

3 – Žádost 2021

3 – Odpověď 2021

3 – Příloha žádosti

4 – Žádost 2021

4 – Odpověď 2021

1_2022 Žádost

1_2022 Odpověď

1_2022 Příloha

2_2022 Žádost

2_2022 Odpověď

2_2022 Příloha č. 1

2_2022 Příloha č. 2

2_2022 Příloha č. 3

2_2022 Příloha č. 4

2_2022 Příloha č. 5

2_2022 Příloha č. 6

2_2022 Příloha č. 7

2_2022 Příloha č. 8

2_2022 Příloha č. 9

2_2022 Příloha č. 10

2_2022 Příloha č. 11

2_2022 Příloha č. 12

2_2022 Příloha č. 13

2_2022 Příloha č. 14

2_2022 Příloha č. 15

2_2022 Příloha č. 16

2_2022 Příloha č. 17

2_2022 Příloha č. 18

2_2022 Příloha č. 19

5_2021 Žádost

5_2021 Odpověď

6_2021 Žádost

6_2021 Odpověď

3_2022 Žádost

3_2022 Odpověď

3_2022 Příloha_0001

3_2022 Příloha_0002

3_2022 Příloha_0003

3_2022 Příloha_0004

3_2022 Příloha_0005

3_2022 Příloha_0006

3_2022 Příloha_0007

3_2022 Příloha_0008

3_2022 Příloha_0009

3_2022 Příloha_0010

3_2022 Příloha_0011

3_2022 Příloha_0012

3_2022 Příloha_0013

3_2022 Příloha_0014

3_2022 Příloha_0015

3_2022 Příloha_0016

3_2022 Příloha_0017

3_2022 Příloha_0018

3_2022 Příloha_0019

3_2022 Příloha_0020

3_2022 Příloha_0021

3_2022 Příloha_0022

4_2022 Žádost

4_2022 Odpověď

4_2022 Odpověď_Příloha 1

4_2022 Odpověď_Příloha 2

5_2022 Žádost

5_2022 Odpověď

5_2022 Odpověď – Příloha č. 1

5_2022 Odpověď – Příloha č. 2

5_2022 Odpověď – Příloha č. 3

5_2022 Odpověď – Příloha č. 4

5_2022 Odpověď – Příloha č. 5

5_2022 Odpověď – Příloha č. 6

6_2022 Žádost

6_2022 Odpověď

6_2022 Příloha č. 1

6_2022 Příloha č. 2

1_2023 Žádost

1_2023 Odpověď

1_2023 Příloha č. 1

1_2023 Příloha č. 2

1_2023 Příloha č. 3

1_2023 Příloha č. 4

1_2023 Příloha č. 5

2_2023 Žádost

2_2023 Odpověď

2_2023 Příloha č. 1

2_2023 Příloha č. 2

2_2023 Příloha č. 3

2_2023 Příloha č. 4

2_2023 Příloha č. 5

3_2023 Žádost

3_2023 Odpověď

3_2023 Příloha č. 1

Interní protikorupční program ZSMV

Příloha č. 1 SŘ č. 15_2020

Příloha č. 1